Our Committee

DAC Executive Committee Members (EXCOs) 19/20

Khaw Jia Er

Khaw Jia Er
President

Chng Wei Xiong

Chng Wei Xiong
Vice President

Low En Hao

Low En Hao
Secretary-Treasurer

Chong Shu Yi

Chong Shu Yi
Marketing Director

Lee Wen Qi

Lee Wen Qi
Events Director

Lin Kailan

Alan Lin
Club Information Officer